Zásady spracúvania 
osobných údajov spoločnosti SQZ, s.r.o.

  

1. Všeobecné informácie
1.1. SQZ, s.r.o. je si plne vedomý dôležitosti ochrany osobných údajov a berie na vedomie pravidlá postupov týkajúcich sa spracúvania osobných údajov v samostatnej a delegovanej spoločnosti v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "GDPR").

2. Zákonnosť spracúvania
2.1. SQZ, s.r.o. spracúva osobné údaje výlučne v súlade s právnymi dôvodmi stanoveným v GDPR, len v nevyhnutnom rozsahu a počas potrebného obdobia. V analýze GAP – evidencia spracovateľských činností podľa čl. 30 eviduje spoločnosť účely spracúvania osobných údajov a čas ich spracúvania pre jednotlivé agendy.
2.2. Prístup k osobným údajom pri plnení svojich úloh a povinností majú len oprávnené osoby.
2.2.1. Pre zamestnancov je tento krok definovaný systémom delegovania a vhodnou zmluvou.
2.2.2. V prípade ostatných spolupracujúcich osôb je dôvernosť chránená zmluvou upravujúcej vzťah medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom (zmluva o spracovaní, dojednania o práci s osobnými údajmi, dohoda o mlčanlivosti atď.)
2.3. V prípadoch, keď Má Spoločnosť v úmysle zverejniť osobné údaje v súlade s GDPR, napríklad na webovej stránke, vždy vopred posúdi vhodnosť a rozsah takéhoto zverejnenia.
2.4. Osobné údaje sa zasielajú tretím stranám, ak je to nevyhnutne potrebné, najmä:
2.4.1 Materská spoločnosť Metrostav, a.s. a jej oprávnení zamestnanci pri kontrole riadenia Prevádzkovateľa a jeho audítorov,
2.4.2 Na účely kontroly odborných činností prevádzkovateľa ide o: ČIA, o.p.s., SNAS, SÚJB, certifikačný orgán ministerstva dopravy, DSD, Železničného úradu pre pohyb v koľajniciach a iných podobných príjemcov,
2.4.3 Vo vzťahoch s dodávateľmi a zákazníkmi, poskytovateľmi poštových služieb, daňovým úradom,
2.4.4 Vo vzťahu k odborným činnostiam zamestnancov ČIA, o.p.s., SNAS, SÚJB, DSD, Železničného orgánu pre pohyb železníc, certifikačného orgánu ministerstva dopravy a pod.
2.5. Pred každým prenosom sa zvažuje jeho legitímnosť a údaje sa prenášajú len vtedy, ak je to potrebné na splnenie povinností stanovených zákonom, zmluvou alebo inými účelmi za predpokladu, že je to dotknutá osoba dala svoj súhlas. Vo všetkých prípadoch, keď Prevádzkovateľ prenáša osobné údaje, zdôrazňuje potrebu ich náležitej ochrany, aby nedošlo k poškodeniu práv dotknutých osôb.

3. Podmienky spracovania
3.1. SQZ, s.r.o. spracúva osobné údaje len v týchto prípadoch:
3.1.1. Dotknutá osoba dala svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov.
3.1.2. Spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy na žiadosť dotknutej osoby.
3.1.3. Spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.
3.1.4. Spracovanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby.

4. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia
4.1. SQZ, s.r.o. vykonávať potrebné technické a organizačné opatrenia:
4.1.1. Individuálne pravidlá pre prácu s osobnými údajmi sú stanovené v interných usmerneniach spoločnosti. Tieto pravidlá sa dodrzujú a sú známe všetkým zamestnancom a spoločníkom spoločnosti.
4.1.2. Všetka dokumentácia obsahujúca osobné údaje musí byť zabezpečená v papierovej forme v priestoroch, ktoré sú uzamykateľné a ku ktorým má prístup len oprávnená osoba.
4.1.3. Všetka dokumentácia obsahujúca osobné údaje je zabezpečená v elektronickej forme na chránenej počítačovej technológii alebo serveri.
4.1.4. Spoločnosť vypracovala registračný list, na ktorom má jasne písomný záznam kľúčov k jednotlivým priestorom, v ktorých sa osobné údaje spracúvajú alebo uchovávajú.
4.1.5. Prístup k individuálnej dokumentácii obsahujúcej osobné údaje má len oprávnená osoba v rámci interného systému poverení.

5. Úradník pre ochranu údajov
5.1. Vzhľadom na povahu a predmet podnikania SQZ, s.r.o. nezakladá funkciu úradníka pre ochranu údajov.

6. Soubory Cookies
6.1 Súbory cookie sú krátke textové súbory, ktoré webová stránka, ktorú navštívite, odošle do vášho prehliadača. Súbory cookie nie sú škodlivé pre vaše zariadenie ani jeho softvér. Ako používateľ môžete zakázať alebo obmedziť používanie súborov cookie vo vašom prehliadači.
6.2. V rámci povahy webovej stránky SQZ zvážila možné riziká a možnosti používania cookies a rozhodla sa používať iba základné (nevyhnutné) cookies pre prevádzku webovej stránky.
Na tento účel používame konkrétne nasledujúce súbory cookies:
/wp-admin/admin-ajax.php- wc_cart_hash sqz.sk  Potrebné na prevádzku a zaistenie bezpečnosti miesta pre možné útoky alebo detekciu hrozieb. Trvalý HTML.

7. Záverečné ustanovenia
7.1. Zásady ochrany osobných údajov sú platné od 1.6. 2021
7.2. Ak sa vás pýtajú na spracovanie osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom nášho Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Jiří Prokop, jednatel společnosti SQZ s.r.o.