O spoločnosti

Misia SQZ, s.r.o.

SQZ, s.r.o. je dynamickou spoločnosťou, ktorá je schopná ponúknuť kvalitné služby v oblasti skúšobníctva, systémoch manažmentu kvality a vo vykonávaní diagnostických prác so zárukou vysoko odborných znalostí svojich pracovníkov, využiteľné pre zníženie rizík a optimalizácii nákladov projektov.

Vízia SQZ, s.r.o.

Spoločnosť SQZ, s.r.o. chce zvyšovať svoju hodnotu, rozvíjať svoje odbornosti v súlade s európskymi normami a rozširovať svoju územnú pôsobnosť.

Základné strategické ciele


1. Technický a investičný rozvoj

V súlade s potrebou napĺňať európske štandardy a uspokojiť zákazníkov ponukou komplexných služieb bude SQZ, s.r.o. rozširovať sortiment skúšania a merania a to ako pre segment výstavby diaľnic, ciest a železničných tratí, tak aj pre ich opravy.
Zapojenie SQZ do rozvojových projektov Skupiny a projektov aplikovaného výskumu s cieľom zvýšiť odbornú a technickú úroveň spoločnosti a následné komerčné využitie ich výsledkov.

2. Rozvoj v personálnej oblasti

Technický a investičný rozvoj spoločnosti generuje požiadavky na personálne zabezpečenie. Spoločnosť musí riešiť personálne obsadenie z pohľadu zaistenia objemu poskytovaných služieb a z pohľadu technického rozvoja, teda určitú odbornú nadstavbu. Ďalším dôležitým aspektom v personálnej oblasti je prirodzená generačná obmena a možnosť nástupníctva, tzn. príprava personálnych rezerv.