Zásady použitia cookies

1. Spoločnosť SQZ, s.r.o. – organizačná zložka Bratislava so sídlom Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava, IČO: 48096610, zapísaná v Obchodnom registro Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 2735/B., ako prevádzkovateľ tejto webovej stránky ako správca osobných údajov ( len „správca“) podľa článku 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov ao voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) používa v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 o spracovaní osobných údajov a ochrane súkromia v odvetví elektronických komunikácií (Smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) ( ďalej len „Smernica e-Privacy“) a novelou zákona č. 127/2005 Zb., o elektronických komunikáciách ao zmene niektorých súvisiacich zákonov (zákon o elektronických komunikáciách), v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách h“) na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité za účelom:

 • Meranie návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach;

 • fungovanie webových stránok.

2. Prečo využívame súbory cookies?

Cookies sú malé súbory uložené vo Vašom koncovom zariadení, do ktorých sa ukladajú určité nastavenia a dáta, ktoré si vymieňate s našimi stránkami prostredníctvom svojho prehliadača.

Aby sme Vám mohli zaistiť čo najlepšiu užívateľskú skúsenosť na našom webe, využívame na našich webových stránkach práve tieto súbory. Môžu zahŕňať informácie priamo o Vás, o Vašich jednotlivých preferenciách alebo o Vami využívanom zariadení. Jednotlivé informácie obsiahnuté v cookies pomáhajú k tomu, aby sme Vám mohli sprostredkovať lepšiu skúsenosť s našimi webovými stránkami. Zvyčajne nie sme schopní pomocou cookies Vás priamo identifikovať a keďže rešpektujeme Vaše právo na súkromie, sú všetky typy cookies vypnuté, okrem nevyhnutných pre správnu prevádzku a použitie našich webových stránok. Je na vás, či chcete využívať jednotlivé typy cookies. V menu „Nastavenie cookies“ je možné udeliť súhlas na ich využívanie. Ak chcete získať ďalšie informácie a zmeniť predvolené nastavenia cookies, kliknite na záhlavie jednotlivých typov cookies. Blokovanie niektorých typov cookies môže mať negatívny vplyv na Vašu používateľskú skúsenosť s webovými stránkami.

Niektoré cookies sú umiestnené službami tretích strán, ktoré sa objavujú na našich stránkach.

3. Je používanie cookies zákonné?

Zákon uvádza, že môžeme ukladať cookies na Vašom zariadení, pokiaľ sú nevyhnutné pre prevádzku tejto stránky. Pre všetky ostatné typy cookies potrebujeme vaše povolenie. Nevyhnutné súbory cookies pomáhajú urobiť webové stránky uplatniteľnými tým, že umožňujú základné funkcie, ako je napr. prístup k zabezpečeným oblastiam webovej stránky. Bez týchto súborov cookies nemôže web/aplikácia správne fungovať.

4. Ako zabrániť zhromažďovaniu cookies?

Svoj súhlas s Vyhlásením o cookies na našom webe môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať. Pokiaľ si prajete zmeniť Vaše cookie nastavenia, navštívte stránku „Nastavenie cookies“ v päte webovej stránky.

Ak vznesiete námietku proti spracovaniu technických cookies potrebných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

5. Doba uchovania.

Cookies sú ukladané po dobu, ktorá je uvedená ďalej pri jednotlivých typoch cookies.

6. Komu sú cookies sprístupnené?

Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:

 • Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Vyššie uvedené platformy (spracovatelia) ďalej s cookies nakladajú v súlade s ich zmluvnými podmienkami, ktoré nájdete najmä tu:

7. Aké máte v súvislosti so spracovaním cookies práva?

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 • požadovať od správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracováva, prípadne si vyžiadať kópiu,
 • vyžiadať si u správcu prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, prípadne obmedziť spracovanie,
 • požadovať od správcu výmaz týchto osobných údajov – výmaz správcu vykoná, pokiaľ nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami správcu,
 • v prípade spracovania osobných údajov na základe súhlasu žiadať prenos týchto údajov,
 • vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade štatistických cookies alebo cookies potrebných na fungovanie webovej stránky,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním cookies zmenou nastavenia v päte webovej stránky,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na správcu alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov, prípadne súd.

8. Správca zhromažďuje na svojich webových stránkach nasledujúce súbory cookies:

Typ Názov Účel Expirácia
Nutné cc_cookie Vaše nastavenia cookies. 6 mesiacov
Nutné 67bac2c6da9bc2a84e2f9425124b1b91 Zachováva stav užívateľa pri požiadavkách na stránky. session
Štatistické _ga Registruje jedinečné identifikačné číslo, ktoré sa používa na generovanie štatistických dát o tom, ako používateľ webovú stránku využíva. 2 roky
Štatistické _gid Registruje jedinečné identifikačné číslo, ktoré sa používa na generovanie štatistických dát o tom, ako používateľ webovú stránku využíva. 1 deň
Štatistické _gat_gtag_UA_197536728_1 Používa sa systémom Google Analytics pre reguláciu rýchlosti zadávania požiadaviek. 1 minúta
 • Přečteno: 2392

Svislé a vodorovné dopravní značení

Svislé a vodorovné
dopravní značení

- Stanovení součinitele retrofeflexe
- Stanovení součinitele jasu a chromatičnosti
- Stanovení trichromatických souřadnic a činitele jasu
- Stanovení součinitele jasu při difúzním osvětlení
- Stanovení měrného součinitele svítivosti
- Měření rozměrů

Galerie

 • Dopravn Znaen 1

 • Dopravn Znaen Symbol

 • Dopravn Znaen

Obchodní zástupce:

Martin Gulej
tel: +420 724 278 026
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číst dál: Svislé a vodorovné dopravní značení

 • Přečteno: 1330

Diagnostika betonových konstrukcí

Diagnostika betonových konstrukcí

Provádíme a zajišťujeme stavebně technické průzkumy včetně zpracování odborných posudků stavebních objektů jako jsou průmyslové haly, bytové domy, správní budovy, mostní objekty, vodní nádrže, čistírny odpadních vod, vodojemy aj. V rámci průzkumů provádíme vizuální prohlídky konstrukcí, které jsou doplněny a upřesněny výsledky celého souboru akreditovaných i neakreditovaných zkoušek, kterými jsme schopni stanovit základní materiálové charakteristiky jednotlivých materiálů.

Stavebně technické průzkumy realizujeme za účelem ověření stávajících stavů betonových, železobetonových i zděných konstrukcí, na jejichž základě je následně možno navrhnout a rozhodnout o vhodné a správné opravě nebo sanace zkoumané konstrukce. Výsledky stavebně technických průzkumů umožňují korektní statické přepočty konstrukcí nebo navrhnout jejich cílené a vhodné sanační opatření.

V rámci průzkumů provádíme následující služby:

 • Vizuální prohlídky konstrukcí

  • fotodokumentace
  • pasport vad a poruch s podrobným popisem
  • kontrola těžko přístupných míst endoskopickou kamerou
 • Stanovení vlastností betonu

  • pevnost betonu v tlaku destruktivně/nedestruktivně
  • stanovení statického modulu pružnosti
  • stanovení objemové hmotnosti
  • pevnost v tahu povrchových vrstev betonu
  • zjištění chemického stavu (karbonatace, obsah chloridových iontů v zatvrdlém betonu)
  • stanovení mrazuvzdornosti
  • stanovení nasákavosti
  • odolnost vůči chemicky rozpustným látkám (CHRL)
  • stanovení vlhkosti gravimetrickou metodou
 • Ověření základních parametrů betonářské i předpínací výztuže

  • druh, průměr, krytí a typ korozního napadení
  • za využití nedestruktivních (Profometr 5, georadar Hilti PS 1000 X-Scan) i destruktivních (vrtané, sekané sondy) metod
 • Stanovení přilnavosti povrchových vrstev k podkladu

  • přídržnost sanačních hmot k sanovaným podkladům
  • přídržnost izolačních vrstev k podkladu
 • Stanovení pevnosti v tlaku zdících prvků a malt

  • odběrem vzorků
  • semidestruktivní metodou na základě vztahu mezi pevností a odporem příklepového vrtání (Kučerova vrtačka)
 • Stanovení pevnosti kamene v tlaku pro stavební účely

Galerie

Obchodní zástupce:

Ing. Lukáš Fritscher
tel: 601 376 752
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číst dál: Diagnostika betonových konstrukcí

 • Přečteno: 798

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady spracúvania 
osobných údajov spoločnosti SQZ, s.r.o.

  

1. Všeobecné informácie
1.1. SQZ, s.r.o. je si plne vedomý dôležitosti ochrany osobných údajov a berie na vedomie pravidlá postupov týkajúcich sa spracúvania osobných údajov v samostatnej a delegovanej spoločnosti v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "GDPR").

2. Zákonnosť spracúvania
2.1. SQZ, s.r.o. spracúva osobné údaje výlučne v súlade s právnymi dôvodmi stanoveným v GDPR, len v nevyhnutnom rozsahu a počas potrebného obdobia. V analýze GAP – evidencia spracovateľských činností podľa čl. 30 eviduje spoločnosť účely spracúvania osobných údajov a čas ich spracúvania pre jednotlivé agendy.
2.2. Prístup k osobným údajom pri plnení svojich úloh a povinností majú len oprávnené osoby.
2.2.1. Pre zamestnancov je tento krok definovaný systémom delegovania a vhodnou zmluvou.
2.2.2. V prípade ostatných spolupracujúcich osôb je dôvernosť chránená zmluvou upravujúcej vzťah medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom (zmluva o spracovaní, dojednania o práci s osobnými údajmi, dohoda o mlčanlivosti atď.)
2.3. V prípadoch, keď Má Spoločnosť v úmysle zverejniť osobné údaje v súlade s GDPR, napríklad na webovej stránke, vždy vopred posúdi vhodnosť a rozsah takéhoto zverejnenia.
2.4. Osobné údaje sa zasielajú tretím stranám, ak je to nevyhnutne potrebné, najmä:
2.4.1 Materská spoločnosť Metrostav, a.s. a jej oprávnení zamestnanci pri kontrole riadenia Prevádzkovateľa a jeho audítorov,
2.4.2 Na účely kontroly odborných činností prevádzkovateľa ide o: ČIA, o.p.s., SNAS, SÚJB, certifikačný orgán ministerstva dopravy, DSD, Železničného úradu pre pohyb v koľajniciach a iných podobných príjemcov,
2.4.3 Vo vzťahoch s dodávateľmi a zákazníkmi, poskytovateľmi poštových služieb, daňovým úradom,
2.4.4 Vo vzťahu k odborným činnostiam zamestnancov ČIA, o.p.s., SNAS, SÚJB, DSD, Železničného orgánu pre pohyb železníc, certifikačného orgánu ministerstva dopravy a pod.
2.5. Pred každým prenosom sa zvažuje jeho legitímnosť a údaje sa prenášajú len vtedy, ak je to potrebné na splnenie povinností stanovených zákonom, zmluvou alebo inými účelmi za predpokladu, že je to dotknutá osoba dala svoj súhlas. Vo všetkých prípadoch, keď Prevádzkovateľ prenáša osobné údaje, zdôrazňuje potrebu ich náležitej ochrany, aby nedošlo k poškodeniu práv dotknutých osôb.

3. Podmienky spracovania
3.1. SQZ, s.r.o. spracúva osobné údaje len v týchto prípadoch:
3.1.1. Dotknutá osoba dala svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov.
3.1.2. Spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy na žiadosť dotknutej osoby.
3.1.3. Spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.
3.1.4. Spracovanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby.

4. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia
4.1. SQZ, s.r.o. vykonávať potrebné technické a organizačné opatrenia:
4.1.1. Individuálne pravidlá pre prácu s osobnými údajmi sú stanovené v interných usmerneniach spoločnosti. Tieto pravidlá sa dodrzujú a sú známe všetkým zamestnancom a spoločníkom spoločnosti.
4.1.2. Všetka dokumentácia obsahujúca osobné údaje musí byť zabezpečená v papierovej forme v priestoroch, ktoré sú uzamykateľné a ku ktorým má prístup len oprávnená osoba.
4.1.3. Všetka dokumentácia obsahujúca osobné údaje je zabezpečená v elektronickej forme na chránenej počítačovej technológii alebo serveri.
4.1.4. Spoločnosť vypracovala registračný list, na ktorom má jasne písomný záznam kľúčov k jednotlivým priestorom, v ktorých sa osobné údaje spracúvajú alebo uchovávajú.
4.1.5. Prístup k individuálnej dokumentácii obsahujúcej osobné údaje má len oprávnená osoba v rámci interného systému poverení.

5. Úradník pre ochranu údajov
5.1. Vzhľadom na povahu a predmet podnikania SQZ, s.r.o. nezakladá funkciu úradníka pre ochranu údajov.

6. Soubory Cookies
6.1 Súbory cookie sú krátke textové súbory, ktoré webová stránka, ktorú navštívite, odošle do vášho prehliadača. Súbory cookie nie sú škodlivé pre vaše zariadenie ani jeho softvér. Ako používateľ môžete zakázať alebo obmedziť používanie súborov cookie vo vašom prehliadači.
6.2. V rámci povahy webovej stránky SQZ zvážila možné riziká a možnosti používania cookies a rozhodla sa používať iba základné (nevyhnutné) cookies pre prevádzku webovej stránky.
Na tento účel používame konkrétne nasledujúce súbory cookies:
/wp-admin/admin-ajax.php- wc_cart_hash sqz.sk  Potrebné na prevádzku a zaistenie bezpečnosti miesta pre možné útoky alebo detekciu hrozieb. Trvalý HTML.

7. Záverečné ustanovenia
7.1. Zásady ochrany osobných údajov sú platné od 1.6. 2021
7.2. Ak sa vás pýtajú na spracovanie osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom nášho Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Jiří Prokop, jednatel společnosti SQZ s.r.o.

Číst dál: Zásady ochrany osobních údajů

 • Přečteno: 4021

Kontrola výroby v souladu s ČSN EN

Kontrola výroby v souladu s ČSN EN

Provádění kontrolních zkoušek v rámci systému řízení výroby na obalovnách a betonárnách.

 1. Asfaltových směsí a vstupních materiálů pro výrobu asfaltových směsí ČSN EN 13108 -21
 1. Kameniva dle požadavků na použití kameniva:
      - kamenivo pro asfaltové směsi  ČSN EN 13043
      - kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené ČSN EN 13242 + A1
      - kamenivo do betonu ČSN EN 12620 + A1
      - kámen pro vodní stavby ČSN EN 13383-1

Četnost kontrolních zkoušek:

   Asfaltových směsí a vstupních materiálů pro výrobu asfaltových směsí:
 - četnost se stanovuje v souladu s ČSN  73  6121 na množství   použitého vstupního          
   materiálu a množství vyrobené asfaltové směsi v tunách.              

   Kameniva dle požadavků na použití kameniva:
             - v návaznosti na týdenní výrobu.    

Galerie

Obchodní zástupce:

Blanka Holá
Tel: +420 602 210 033
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číst dál: Kontrola výroby v souladu s ČSN EN

 • Přečteno: 753